دانلودکده

در صورت ارسال نظر خود در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در سایت، ایمیل کد تخفیف ویژه برای شما ارسال خواهد شد که می توانید محصولات مورد نظر خود را با تخفیف بیشتری خریداری کنید

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

کتاب اصول بیوشیمی به تألیف پروفسور آلبرت لنینجر از جمله اولین کتابهای مرجع در رشته بیوشیمی است. تأليف ویراست های جدید این کتاب بر عهده پرفسور نلسون و پروفسور کاکس است که از مدرسین و محققین برجسته بیوشیمی بوده و به دلیل تجارب ارزشمند در تدریس درس بیوشیمی برای دانشجویان مقاطع مختلف در دانشکده های متفاوت، توانسته اند کتابی با کاربرد فرارشته ای را تألیف نمایند.

pdf اصول بیوشیمی لنینجر ویرایش هفتم

Lehninger Principles of Biochemistry

مقدمه

با ظهور فن آوری های به طور فزاینده قوی که دیدگاه های سلولی و ارگانیکال فرآیندهای مولکولی را ارائه می دهند ، پیشرفت در بیوشیمی با سرعت ادامه می یابد ، هم شگفتی های جدید و هم چالش های جدید را فراهم می کند. تصویر روی جلد ما اسپلیسوزوم فعال را نشان می دهد ، یکی از بزرگترین ماشینهای مولکولی سلول یوکاریوتی ، و یکی که اکنون فقط در حال تجزیه و تحلیل ساختاری مدرن است.

این نمونه ای از درک فعلی ما از زندگی در سطح ساختار مولکولی است. این عکس یک عکس فوری از مجموعه واکنشهای بسیار پیچیده است و در تمرکز بهتر از هر زمان دیگری است. اما در سلول ، این تنها یکی از بسیاری از مراحلی است که از نظر مکانی و زمانی با بسیاری از فرایندهای پیچیده دیگر پیوند خورده است که باید گشوده شوند و در نهایت در نسخه های بعدی توصیف شوند. هدف ما در این نسخه هفتم از لنینجر اصول بیوشیمی ، مثل همیشه ، ایجاد تعادل است: شامل یافته های جدید و جالب تحقیق بدون اینکه کتاب برای دانشجویان طاقت فرسا باشد. معیار اصلی درج پیش فروش این است که یافته جدید به نشان دادن یک اصل مهم بیوشیمی کمک می کند.

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

با هر تجدید نظر در این کتاب درسی ، ما سعی در حفظ ویژگی هایی داریم که متن اصلی لنینجر را به یک کلاسیک تبدیل کرده است: نوشتن واضح ، توضیحات دقیق مفاهیم دشوار و برقراری ارتباط بینش آمیز با دانش آموزان از روش هایی که امروزه بیوشیمی درک می شود و به کار می رود. ما برای سه دهه این متن را نوشتیم و بیوشیمی مقدماتی را آموزش دادیم. هزاران دانشجوی ما در دانشگاه ویسکانسین – مدیسون در آن سال ها منبع بی پایان ایده هایی در مورد نحوه ارائه واضح تر بیوشیمی بوده اند. آنها ما را روشن و الهام بخشیده اند. ما امیدواریم که این نسخه هفتم لنینجر، به نوبه خود ، دانشجویان فعلی بیوشیمی را در همه جا روشن کند ، و همه آنها را الهام بخش بیوشیمی مانند ما کند.

pdf اصول بیوشیمی لنینجر 2017

علوم پیشرو جدید

از جمله موضوعات جدید یا کاملاً به روز شده در این نسخه:
سلولهای مصنوعی و ژنومیک بیماری (فصل 1)
بخشهای پروتئینی اختلال ذاتی (فصل 4) و اهمیت آنها در سیگنالینگ (فصل 12)
سینتیک آنزیم حالت پایدار (فصل 6)
حاشیه نویسی ژن (فصل 9)
ویرایش ژن با CRISPR (فصل 9)
عبور پذیری غشا و فرآیندهای غشایی (فصل 11)

pdf اصول بیوشیمی لنینجر ویرایش هفتم

Lehninger Principles of Biochemistry 2017 (7th edition)

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

برای خرید ترجمه کتاب بیوشیمی لنینجر 2017 از سایت مد اسمارت اینجا کلیک کنید.

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

کتاب بیوشیمی لنینجر 2017 – بخش ها

فصل اول: The Foundations of Biochemistry – مبانی بیوشیمی

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

      بخش اول: STRUCTURE AND CATALYSIS – ساختار و کاتالیز

فصل دوم: Water – آب

فصل سوم: Amino Acids, Peptides, and Proteins – اسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها

فصل چهارم: The Three-Dimensional Structure of Proteins – ساختار سه بعدی پروتئین ها

فصل پنجم: Protein Function – عملکرد پروتئین

فصل ششم: Enzymes – آنزیم ها

فصل هفتم: Carbohydrates and Glycobiology – کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل هشتم: Nucleotides and Nucleic Acids – نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل نهم: DNA-Based Information Technologies – فناوری های اطلاعاتی مبتنی بر DNA

فصل دهم: Lipids – لیپیدها

فصل یازدهم: Biological Membranes and Transport – غشاهای بیولوژیکی و حمل و نقل

فصل دوازدهم: Bio signaling – علامت گذاری زیستی

Lehninger Principles of Biochemistry

      بخش دوم: BIOENERGETICS AND METABOLISM – انرژی زیستی و متابولیسم

فصل سیزدهم: Bioenergetics and Biochemical Reaction Types – انواع انرژی زیستی و واکنشهای بیوشیمیایی

فصل چهاردهم: Glycolysis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway – گلیکولیز ، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

فصل پانزدهم: Principles of Metabolic Regulation – اصول تنظیم متابولیک

فصل شانزدهم:The Citric Acid Cycle – چرخه اسید سیتریک

فصل هفدهم: Fatty Acid Catabolism – کاتابولیسم اسیدهای چرب

فصل هجدهم: Amino Acid Oxidation and the Production of Urea – اکسیداسیون اسید آمینه و تولید اوره

فصل نوزدهم: Oxidative Phosphorylation – فسفوریلاسیون اکسیداتیو

فصل بیستم: Photosynthesis and Carbohydrate Synthesis in Plants – سنتز فتوسنتز و کربوهیدرات در گیاهان

فصل بیست و یکم: Lipid Biosynthesis – بیوسنتز لیپیدی

فصل بیست و دوم: Biosynthesis of Amino Acids, Nucleotides, and Related Molecules – سنتز بیو اسیدهای آمینه ، نوکلئوتیدها و مولکول های مرتبط

فصل بیست و سوم: Hormonal Regulation and Integration of Mammalian Metabolism – تنظیم و تلفیق هورمونی متابولیسم پستانداران

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

      بخش سوم: INFORMATION PATHWAYS – مسیرهای اطلاعات

فصل بیست و چهارم: Genes and Chromosomes – ژن ها و کروموزوم ها

فصل بیست و پنجم: DNA Metabolism – متابولیسم DNA

فصل بیست و ششم: RNA Metabolism – متابولیسم RNA

فصل بیست و هفتم: Protein Metabolism – متابولیسم پروتئین

فصل بیست و هشتم: Regulation of Gene Expression – تنظیم بیان ژن

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

کتاب بیوشیمی لنینجر 2017 – تصاویر

اصول بیوشیمی لنینجر 2017

pdf اصول بیوشیمی لنینجر ویرایش هفتم

pdf اصول بیوشیمی لنینجر ویرایش هفتم

 

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

preface

with the advent of increasingly robust technologies that provide cellular and organismal views of molecular processes, progress in biochemistry continues apace, providing both new wonders and new challenges. The image on our cover depicts an active spliceosome, one of the largest molecular machines in a eukaryotic cell, and one that is only now yielding to modern structural analysis. It is an example of our current understanding of life at the level of molecular structure.

Lehninger Principles of Biochemistry

The image is a snapshot from a highly complex set of reactions, in better focus than ever before. But in the cell, this is only one of many steps linked spatially and temporally to many other complex processes that remain to be unraveled and eventually described in future editions. Our goal in this seventh edition of Lehninger Principles of Biochemistry, as always, is to strike a balance: to include new and exciting research findings without making the book overwhelming for students. The primary criterion for inclusion of an advance is that the new finding helps to illustrate an important principle of biochemistry.

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

With every revision of this textbook, we have striven to maintain the qualities that made the original Lehninger text a classic: clear writing, careful explanations of difficult concepts, and insightful communication to students of the ways in which biochemistry is understood and practiced today. We have coauthored this text and taught introductory biochemistry together for three decades.

Our thousands of students at the University of Wisconsin– Madison over those years have been an endless source of ideas on how to present biochemistry more clearly; they have enlightened and inspired us. We hope that this seventh edition of Lehninger will, in turn, enlighten current students of biochemistry everywhere, and inspire all of them to love biochemistry as we do.

اصول بیوشیمی لنینجر 2017

NEW Leading-Edge Science

pdf اصول بیوشیمی لنینجر ویرایش هفتم
Among the new or substantially updated topics in this edition are:
■ Synthetic cells and disease genomics (Chapter 1)
■ Intrinsically disordered protein segments (Chapter 4) and their importance in signaling (Chapter 12)
■ Pre–steady state enzyme kinetics (Chapter 6)
■ Gene annotation (Chapter 9)
■ Gene editing with CRISPR (Chapter 9)
■ Membrane trafficking and dynamics (Chapter 11)

دانلود pdf اصول بیوشیمی لنینجر

 

ads
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Be sure to read the following:

Short Url Post
0