اختلالات جفت و پرده ها

بررسی و مشاهده جفت و بند ناف در اتاق زایمان اقدامی ضروری میباشد

🔻وزن :۴۷۰ گرم

شکل:گرد تا بیضی

قطر :۲۲cm 

ضخامت:2-4cm و در مرکز ۲.۵ cm

سرعت افزایش ضخامت در حدود ۱ mm در هفته می باشد

محل :مقابل میومتر و با نمای هموژن

🔻اجزا:

۱ دیسک جفتی

۲ پرده های خارج جفتی

۳ بند ناف که دارای دوشریان یک ورید است

🔻سطوح جفتی:

🔸جنینی( کوریونی) : بندناف به آن چسبیده که به صورت تیپیک مرکزی میباشد،عروق جنینی که از بند ناف منشا میگیرند ودر سطح آن گسترش میابند که توسط پرده نازک امنیون پوشیده میشود، شریان های جنینی تقریبا همیشه از روی ورید ها عبور میکنند

🔹مادری(قاعده ای): حاوی کوتیلدون هاست (۱۰_۳۸ عدد)

❌محل جفت و ارتباط ان با سوراخ 

سرویکس باید مورد بررسی با سونوگرافی قرار گیرد

🔻انواع جفت

🔸دولوبی:(دوگانه یا دوقسمتی) دیسک های کاملا مجزا با ابعاد تقریبامساوی ، بند ناف بین دولوب جفت اتصال می یابد

🔹چند لوبی: ۳ یا بیشتر از ۳ لوب هم اندازه که نادر است

❌لوب فرعی ؛چند لوب کوچکتر که با فاصله از جفت اصلی تشکیل میشود توسط عروقی که از میان پرده ها عبور میکند تغذیه میشود اگر این عروق روی سرویکس قرار بگیرند و سبب تشکیل وازا پرویا میشوند که در صورت پارگی سبب خونریزی جنینی میشوند یا درصورت باقی ماندن در رحم باعث آتونی و خونریزی بعد از زایمان یا اندو متریت بعدی شود.

🔸جفت غشایی: در موارد نادر شکل طبیعی پرز ها متفاوت است تمام یا تقریبا تمام حفره رحم تویط پرز پوشیده میشود، 

این نوع جفت در برخب موارد با پلاسنتا اکرتا و پلاسنت پرویا همراه است که سبب خونریزی شدید میشود

🔹جفت حلقه ای: نوعی جفت غشایی میباشد جفت به شکل حلقوی است و حلقه ای ناقص و یا کامل از بافت جفت دیده میشود

این اختلالات با افزایش احتمال خونریزی قبل و بعد از زایمان و محدودیت رشد جنین همراه هستند

🔸جفت منفذ دار: بخش مرکزی دیسک جفتی وجود ندارد اما در اکثر مواقع شکاف فقط بافت پرزی را درگیر میکند و صفحه کوریونی سالم است

❗️از نظر بالینی این حالت ممکن است به غلط باعث بررسی از نظر باقی ماندن یک کوتیلدون جفتی شود

🔻پلاسنتو مگالی: بزرگی جفت

جفت ضخیم تر از 40mm

🔸در اثر بزرگ شدگی پرزهای جفتی در اثر دیابت مادر ، کم خونی شدید مادر ،هیدروپس جنینی ، عفونت ها(سفلیس_سیتومگالو ویروس_ توکسوپلاسموز _ پاروویروی ) 

🔹 در اثر تجمع خون و فیبرین که حالت هتروژن دارد  

 پری ویلوس_ ترموبسهای بین و زیر کوریونی و هماتوم های بزرگ پشت جفتی از حالت های رسوب فیبرین در اطراف پرز هاست.

🔻جفت اکستراکوریال

در حالت طبیعی صفحه کوریونی قطری مشابه صفحه قاعده ای دارد ،در صورتی که صفحه کوریونی کوچکتر از صفحه قاعده ای باشد جفت اکستراکوریال گفته میشود که دو نوع می باشد

🔹circummarginante  

🔸circumvallate

   circummarginante

یا حاشیه بندی شده ، فیبرین و خون کهنه مابین جفت و آمینوکریون روی ان قرار میگیرد

circumvallate

یا فنجانی شکل، بخش محیطی کوریون به صورت برامدگی ضخیم ، اپک ، خاکستری-سفید رنگ و حلقوی درمی آید که متشکل از چین دوگانه از کوریون و امنیون است که این حالت با افزایش خطر خونریزی قبل از زایمان،سقط، مرگ جنین و زایمان پره ترم همراه است

❌به طور کلی حاملگی هایی که از سایر جهات بدون عارضه هستند و یکی از انواع جفت اکستراکوریال در انها دیده میشود پیامد طبیعی دارند و معمولا افزایش نظارت ضروروی نیست

❌اختلالات گردش خون

۱)اختلالاتی که در انها جریان خون مادر در مسیر خود به فضای بین پرزی ویا در داخل آن مختل میشود

۲)اختلالاتی که با آشفتگی جریان خون جفتی در میان پرز ها همراه هستند

این ضایعات به طور کلی در جفت های رسیده و طبیعی شناسایی میشوند اگرچه این اختلالات ممکن است حداکثر جریان خون جفتی را محدود کنند، در اکثر موارد ذخیره عملکردی جفت مانع ایجاد مشکل میشود 

از بین رفتن پرز های جفتی تا حد ۳۰٪ آثار جنینی نامطلوبی به همراه ندارد اما در صورت گسترده بودن موجب محدودیت رشد جنین میشود

 ضایعاتی که سبب اختلال خون رسانی میشوند در نمای ظاهری و یا در سونوگرافی قابل مشاهده هستند ضایعات کوچکتر فقط با برسی هیستولوژیک دیده میشوند

🔻اختلالات جریان خون مادری

🔸سوب فیبرین زیر کوریونی: 

در اثر کند شدن جریان خون مادری در داخل فضای بین پرزی در مجاورت صفحه کوریونی ، استاز خون و سپس رسوب فیبرین 

مشاهده پلاک های برجسته و گرد و سفت به رنگ سفید و زرد از سطح جنینی در زیر صفحه کوریونی

🔹رسوب فیبرین دور پرزی:

استاز جریان خون مادی در اطراف یک پرز واحد ، رسوب فیبرین که منجر به کاهش اکسیژن رسانی پرزی و نکروز سن سیشو تروفوبلاستی میشود

ندول های جفتی کوچک و به رنگ زرد و سفید در پارانشیم جفت برش داده شده

روندی از پیر شدن جفت

🔸انفارکتوس سطح مادری:

نوعیاز رسوب شدید فیبرین دور پرزی که لایه فیبرینوئید متراکم در داخل صفحه قاعده ای جفت بوجود می اید و به غلط انفارکتوس نامیده میشود که ضخیم زرد یا سفید رنگ سفت و جین خورده هستند و جریان خدن طبیعی مادر را به داخل فضای بین پرزی مختل میکنند در صورت به دام‌انداختن پرز ها و از بین بردن فضای بین پرزی رسوب گسترده فیبرین دور پرزی گفته میشود علت ان مشخص نیست اما به نظر میرسد اتوایمیونیه یا آلو ایمیونیته مادر در ان دخالت دارد و احتمال دخالت سندرم انتی بادی انتی فسفو لیپید وعوامل آنژیوژنیک مرتبط با پره اکلمسی مطرح است

با سونوگرافی جفت به طور قابل اعتماد قابل تصویر برداری نیستند 

ممکن است همراه با سقط ،محدودیت رشدجنین،زایمان پره ترم و مرده زایی باشد یا در حاملگی بعدی نیز رخ بدهد

🔹ترمبوس بین پرزی:

تجمع خون منعقد شده مادر در ترکیب با خون‌جنینی 

در دید ظاهری تجمعات گرد یا بیضی با اندازه متغیر در صورت جدید بودن قرمز رنگ درصورت قدیمی بودن سفید و زرد رنگ 

تشکیل در هر عمقی از جفت

این ضایعات شایع هستند و سبب عواقب جنینی نامطلوب نمیشوند ممکن است میزان الفا فتوپروتئین سرم مادر را افزایش دهند

🔸انفارکتوس :تغذیه پرز های کوریونی از خون مادری موجود درفضای بین پرزی میباشد که اگر بیماری های رحمی جفتی سبب کاهش یا انسداد این منبع شوند انفارکتوس در یک پرز بوجود می اید 

درصورت محدود بودن خوشخیم هستند

در جفت های رسیده دیده میشوند

اگر این ضایعات ضخیم و موقعیت مرکزی و توزیع تصادفی داشته باشند ممکن است با انتی کواگولان لوپوسی یا پره اکلامسی در ارتباط باشند

🔹هماتوم : در واحد مادری ، جفتی و جنینی احتمال تشکیل انواعی از هماتوم ها وجود دارد

انواع هماتوم 

۱ پشت جفتی: بین جفت و دسیدوای مجاور

۲ حاشیه ای: بین کوریون و دسیدوا در محیط جفت (خونریزی زیر کوریونی)

۳ زیر امنیونی: زیر امنیون بالای صفحه کوریون منشا از عروق جنینی

۴ ترمبوز زیر کوریونی: در امتداد سقف فضای بین پرزی صفحه کوریونی(خال بروس نیز گفته میشود)

از دیدگاه سونوگرافیک در هفته اول خونریزی هایپر اکو تا ایزو اکو و در هفته های ۱الی۲ هیپو اکو و بعد از ۲ هفته بدون اکو میباشند

زمانی که اندازه انها کوچک باشد فاقد عواقب بالینی هستند اما اگر تجمعات گسترده ای داشته باشند با سقط، مرده زایی، دکولمان جفت، زایمان پره ترم همراه میباشد

❗️دکولمان جفت نیز نوعی هماتوم پشت جفتی بزرگ و حائز اهمیت است

🔻اختلالات جریان خون جنینی

🔹واسکولوپاتی ترمبوتیک جنینی: خون جنینی بدون اکسیژن از شریان های نافی به داخل صفحه کوریونی جریان می یابد و شاخه هایی را به سمت جفت ارسال میکند که به تک تک پرز ها خونرسانی میکند ترمبوز انها در نهایت موجب انسداد جریان خون جنینی میشود در موقعیت دیستال نسبت به انسداد بخش های گرفتار پرز ها عملکردشان را از دست می دهند.

 به طور طبیعی در جفت های رسیده و با تعداد محدود ، در پره اکلمسی (با تعداد بسیاری پرز های درگیر) دیده میشود 

 از عوارض آن میتوان به IUGR ، مرده زایی ،و الگوی غیر اطمینان بخش FHR اشاره کرد.

🔸ضایعات عروقی پرز ها:

کور آنژیوز : افزایش تعدا مویرگ ها در پرز های انتهایی

علت : هیپو پرفوزیون یا هیپوکسی که با دیابت مادر مرتبط است 

کور آنژیوماتوز : افزایش تعداد مویرگ ها در پرز های اصلی که پرز های انتهایی دست نخورده باقی میماند که با IUGR و ناهنجاری های جنینی در ارتباط است

🔹هماتوم زیر آمنیونی: 

 مابین صفحه کوریون و آمنیون قرار دارند اکثر در مرحله سوم لیبر به دنبال کشش بند ناف و پاره شدن یکی از عروق مجاور محل اتصال بند ناف رخ میدهد 

ضایعات بزرگ در هنگام زایمان منجر به خون ریزی مادری _جنینی و IUGR میشود 

برای افتراق هماتوم از سایر توده های جفت مانند کوریو آنژیوم از سونو گرافی داپلر استفاده میشود که در نوع هماتوم گردش خونی درون آن وجود ندارد

❌کلسیفیکاسون جفت 

رسوب املاح کلسیم در سرتاسر جفت و به طور شایع صفحه قاعده ای در اثر افزایش سن حاملگی ایجاد میشود در اثر استعمال دخانیات مادر و میزان سرمی بالای کلسیم مادر تشدید می یابد و به صورت درجه بندی صفر تا سه بیان میشود

0 : هموژن و فاقد کلسیفیکاسیون

1 :اکوژنیسیته های پراکنده و چین خوردگی های مبهم و ظریف

2 :حالت اکوژن بزرگ و ویرگول شکل در صفحه قاعده ای که از صفحه کوریونی منشا میگیرد

3 : اشکال دندانه دار اکوژن از صفحه کوریونی تا قاعده ای با اجزائی شبیه کوتیلدون و افزایش دانسیته صفحه قاعده ای 

درجه سه قبل از ۳۲ هفتگی با مرده زایی و سایر پیامد های نامطلوب بارداری همراه است

❌تومور های جفت 

🔹کوریو آنژیوم: تومور های خوشخیم و شبیه عروق خونی و استرومای پرز کوریونی و با میزان بروز یک درصد هستند

در اثر خونریزی جنین به مادر میزان سرمی آلفا فتو پروتئین مادر افزایش می یابد در سونوگرافی به صورت گرد با حدود مشخص کوچک و بدون علامت و عمدتا هیپو اکو در مجاورت صفحه کوریونی و برامده به داخل حفره آمنیون دیده میشود 

توده های بزرگ انداره ای بیش از ۴cm دارند امکان ایجاد شنت شریانی وریدی در داخل جفت و در نتیجه نارسایی قلبی ،هیدروپس و مرگ جنین وجود دارد 

عوارض : همولیز و کم خونی میکرو آنژیوپاتیک ، هیدرامنیوس ، زایمان پره ترم ، IUGR ، 

عوارض نادر پارگی عروق تومور ،خونریزی و مرگ جنین 

احتمال انفارکتوس تومور نیز نادر است .

 برای افتراق از هماتوم ، مول هیداتیفورم ناقص ،تراتوم ، متاستاز و لیومیوم از سونوگرافی داپلر استفاده میشود

❗️کوریوآنژیوکارسینوم از نظر بالینی به کوریو آنژیوم شباهت دارد اما نادر است .

 در صورت نگرانی در مورد جنین : اکو کاردیوگرافی عملکرد جنین و بررسی شریان مغری میانی برا شناسایی کم خونی

 ✅ درمان  

ترانسفوزیون جنینی (درمان کم خونی شدید)

امنیورداکشن (تاخیر در هیدرآمنیوس)

دیگوکسین (اصلاح نارسایی قلب جنین)

🔸 تومور های متاستاتیک 

 متاستاز تومور های بدخیم مادر به جفت که نادر می باشد 

 شایع ترین انها ملانوم، لوسمی ، لنفوم و سرطان پستان  

سلول های تومور در داخل جفت محصور میشوند و انتقال به جنین ناشایع است ولی در ملانوم دیده میشود

در تومور نورواکتودرمال جنینی متاستاز بدخیمی به جفت نادر است و یک مورد پیوند شدن تومور به رحم مادر در مقالات گزارش شده است.

❌آمنیوکوریون

🔹کوریو آمنیونیت : 

با صعود فلور طبیعی دستگاه تناسلی پس از پارگی طولانی مدت پرده ها در جریان لیبر و ایجاد عفونت ابتدا آلودگی کوریون و دسیدوای مجاور در ناحیه سوراخ داخلی سپس پیشرفت عفونت و درگیری تمام ضخامت پرده ها در مایع امنیون لوکالیزه شده وتکثیر می یاند و در نهایت سبب التهاب صفحه کوریونی و بندناف( فونیسیت)میشود 

علت احتمالی بسیاری از موارد پارگی پرده ها و لیبر پره ترم عنوان میشود

عفونت با کدر شدن پرده ها و بوی بد (بسته به نوع باکتری)همراه است.

🔸 سایر اختلالات پرده ها

🔻آمنیون ندوزوم ندول های کوچک و متعدد خرمایی رنگ در امنیون پوشاننده صفحه کوریونی 

 حاوی رسوبات اسکوامهای جنینی ( توده های متشکل از سلول های سنگ فرشی تفلس یافته) و فیبرین  

در اثر اولیگوهیدرامنیوس طولانی مدت و شدید که ممکن است به سطح جنینی جفت اسیب برساند

 🔻توالی نوار های امنیون 

 نوعی توالی گسیختگی اناتومیک نوار های امنیون که ساختار های جنینی را به دام می اندازند و انهارا تحت فشار قرار داده و درنهایت آمپوته میکنند 

به طور شایع سبب نقایص استحاله ای اندام شکاف های صورت و آنسفالوسل ،فشردگی بند ناف، نقایص شدید مهره ها و دیواره شکمی میشود  

تشخیص از طریق سونوگرافی هدفمند که عواقب این توالی را تشخیص میدهد 

در صورت مشاهده نقص استحاله اندام ،آنسفالوسل در محل آتپیک و ادم یا دفرمیته وضعیتی اندام ضرورت برسی سونوگرافیک از نظر نوار های امنیون   

درمان وابسته به شدت دفرمیته 

پاره کردن نوار با لیزر فتوسکوپیک ، آنته پارتوم

🔻غلاف آمنیونی 

توسط امنیوکوریون طبیعی بر روی یک سینشی رحمی موجود از قبل کشیده میشود بوجود می آید

عوارض افزایش اندک میزان پارگی پرده ها و دکولمان جفت

دیدگاه‌ها 0

*
*

پشتیبان آنلاین واتساپ